Skip to main content


Historie
společnosti VaK

Důležitá historická data
(pitná voda):


1925 vznik „vodovodu Zlín“
1940  uvedena do provozu úpravna vody ve Fryštáku
1952 úpravna vody v Tlumačově
1955 vybudován vodovod Šanov
přelom 50. a 60. let zásobování Otrokovic, Napajedel, Malenovic, Tlumačova, Žlutav a Kvasic
1969 uvedena do provozu úpravna vody Ludkovice
1972 uveden do provozu násoskový řad v jímacím území Kvasice
1972 uveden do provozu dispečink pro skupinový vodovod Gottwaldov v Loukách
1973 vybudován vodovod Vlára
1976 realizace stavby vodárenské nádrže Slušovice a úpravny vody Klečůvka
1986 a 91 uvedeny do provozu vodovody Karolinka I a II
1993 vyloučena ze zásobování obyvatelstva pitnou vodou Fryštácká přehrada


Důležitá historická data
(odpadní voda uvedení do provozu jednotlivých ČOV):


1964 ČOV Zlín – Malenovice
1973 ČOV Luhačovice
1983 ČOV Kašava
1991 ČOV Vizovice
1992 ČOV Slavičín
1993 ČOV Valašské Klobouky
1996 ČOV Brumov-Bylnice
Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (VaK Zlín, a.s.) byla založena dne 1. 12. 1993 v souvislosti s druhou vlnou velké privatizace a navázala svojí činností na dlouholetou tradici vodárenství na Zlínsku, která sahá do 20. a 30. let minulého století. Tehdy v souvislosti s rozvojem Baťových závodů a města Zlína vznikaly první projekty veřejného zásobování obyvatelstva pitnou vodou a soustavného odkanalizování splaškových odpadních vod.

Bouřlivým vývojem prošlo vlastní zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod. Z lokálních obecních a městských vodovodů se stávaly vodovody skupinové, zřizovaly se nové vodovodní zdroje a úpravny vod. S rostoucí výstavbou se rozšiřovaly kanalizace a budovaly čistírny odpadních vod.

Prvním provozovatelem veřejného vodovodu ve Zlíně byla od roku 1925 firma Baťa, oddělení instalatérů, od roku 1935 pak Vodárna města Zlína, od roku 1951 to byla provozovna Krajské správy zásobování vodou a kanalizace Uherské Hradiště. Od roku 1960 bylo provozování součástí Okresní vodohospodářské správy Gottwaldov. Od roku 1977 spadalo provozování pod generální ředitelství Jihomoravské vodovody a kanalizace se sídlem v Brně, odštěpný závod Gottwaldov, později Zlín. V roce 1993 byla založena akciová společnost VaK Zlín, a.s., která v roce 1994 předala provozování vodovodů a kanalizací společnosti Veolia Voda a sama si ponechala vlastnictví vodohospodářské infrastruktury a rozhodovací pravomoci v oblasti investic a ceny vody.

Nynější provozovatel služeb v oblasti vodohospodářských služeb společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (člen skupiny Veolia Voda) provozuje pro VaK Zlín, a.s. celkem 928 km vodovodních a 534 km kanalizačních sítí. Spravuje chod 10 úpraven vod a 9 čistíren odpadních vod. Celkový roční objem vyrobených pitných vod je 9 717 tis. m3 a vyčištěných odpadních vod je 14 190 tis. m3. Obsluhuje tak území bývalého okresu Zlín a zajišťuje pitnou vodu pro 168 tis. obyvatel okresu a odkanalizování odpadních vod pro 142 tis. obyvatel okresu Zlín. Společnost MOVO je zákaznicky orientovaná společnost, která neustále zlepšuje své služby pro zákazníky. Společnost MOVO je vlastníkem certifikátů ČSN ISO 9001 a 14001 a OHSAS 18001. Linka pro hlášení havárií i zákaznické služby je 840 668 668 a web: www.smv.cz.


VaK Zlín, a.s. je akciová společnost, která vlastní infrastrukturní majetek na území okresu Zlín. Největší podíl majetku ve formě akcií drží právě města a obce zlínského okresu. Největším akcionářem je město Zlín.