Skip to main content

Jak přesně se počítá cena vodného a stočného?

  • Vodné a stočné navrhuje Moravská vodárenská, a.s. (provozovatel)
  • Do ceny pro vodné a stočné lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a DPH.
  • Mezi ekonomicky oprávněné náklady patří také nájemné.
  • Na základě podmínek stanovených provozní smlouvou stanovuje nájemné VaK Zlín, a.s.
  • Výše nájemného dle odstavce č.4 Provozní smlouvy musí pokrýt zejména náklady na udržování vodohospodářské infrastruktury a vytvořit zdroje na její obnovu (investice).
  • Na základě Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 a na základě provozní smlouvy má VaK Zlín, a.s. právo i povinnost se k ceně vodného a stočného vyjádřit .
  • V případě, že není výše vodného a stočného odslouhlasena, dochází k úpravě ceny vodného a stočného v intencích provozní smlouvy.
Věděli jste, že:
  • Finanční úřad v Olomouci zahájil prověrku ceny vodného a stočného za rok 2013
  • Generální finanční ředitelství pověřilo touto kontrolou specializovaný útvar, který neshledal žádné pochybení.