Skip to main content

Nová etapa provozování vodovodů a kanalizací na Zlínsku

V úterý 21. června 2022 podepsaly společnost Vodovody a kanalizace Zlín a. s., společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. a města Otrokovice a Fryšták poslední sérii smluv a dohod, které zakončují proces mediace, jehož výsledkem je ukončení dlouholetých vzájemných soudních sporů a zahájení nového modelu provozování vodohospodářského majetku společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a. s.

Soudní spory, vedené od roku 2004, kdy provozování vodovodů a kanalizací na Zlínsku převzala skupina Veolia, tak definitivně končí a provozování vodovodů a kanalizací od 1. 7. 2022 přebírá nová společnost Vodárna Zlín a.s. V ní bude již od počátku července držet 75% akciový podíl společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., zbývajících 25 % akcií bude držet MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. do konce roku 2029. Od roku 2030 bude Vodárna Zlín a.s. plně vlastněna společností Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., jejímiž akcionáři jsou z více než 90 % obce a města v zlínském regionu.

Nový model provozování již pravomocně povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, schválila jej zastupitelstva akcionářů i valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a. s. a Vodárna Zlín a.s. již disponuje pravomocnou licencí k provozu vodovodů a kanalizací a transformaci. Nic tedy nebrání zahájení nového provozního modelu již od 1. července 2022, aniž by se tato změna dotkla odběratelů či ceny vodného a stočného.

Jak uvedl předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., Ing. Svatopluk Březík: „Dnešním dnem se završuje důležitá etapa naší práce, a to je nalezení shody na řešení sporů, které dlouhodobě zatěžovaly naši společnost. Dohodou získáváme vlastnickou kontrolu nad provozovatelem vodárenského majetku, aniž bychom tuto akvizici financovali ze zdrojů určených pro investice či oprav nebo zdražením vody. Model je výhodný jak pro naše akcionáře, tak pro odběratele vody na Zlínsku.

Generální ředitel společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., Ing. Martin Bernard, MBA, vysvětluje: „Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., jako stávající provozovatel, zůstane do roku 2029 vlastníkem 25 % akcií společnosti Vodárna Zlín, a.s. Do té doby ponese závazek, aby tento nový provozovatel za prvé vytvářel dostatečné finanční prostředky k provozování, včetně oprav a investic, a za druhé kvalita pitné vody a odvod odpadní vody zůstaly ve stávající špičkové kvalitě.

Ing. Svatopluk Březík dodává: „Veškeré finanční prostředky, které společnost Vodárna Zlín a.s. vygeneruje, připadnou společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Přestože bude společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. akcionářem Vodárny Zlín a.s., s jejími akciemi nebude spojeno žádné právo na vygenerované prostředky Vodárny Zlín a.s. Je tak garantováno, že MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. neobdrží více, než činí kupní cena akcií, tedy 142 mil. Kč.

Uzavřené smlouvy dávají městům Otrokovice a Fryšták právo vyslat po jednom svém zástupci do dozorčí rady Vodárny Zlín a. s., s cílem dohlížet na průběh transformace a fungování nové společnosti.

Starostka města Otrokovice, paní Bc. Hana Večerková, DiS., k přijatému řešení uvádí: „Otrokovice byly proti zavedení provozního modelu v roce 2004. Proto od roku 2004 vedly spolu s Fryštákem soudní spory s cílem vrátit provozování zpět pod Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Vzhledem k tomu, že za dobu dlouhých 17 let se soudům nepodařilo tyto spory vyřešit, považuji já i 100 % zastupitelů přítomných na schvalujícím zastupitelstvu Otrokovic za racionální dát prostor dohodě, která náš cíl v dohledném horizontu naplní. Naše podmínka podpory alespoň 75 % akcionářů přítomných na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. byla splněna. Mám velkou radost, že navržený model našel podporu více než 90 % akcionářů na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., potvrzuje to, jak dobré řešení se nám podařilo vyjednat.

Starosta města Fryšták, Mgr. Lubomír Doležel, k tomu doplňuje: „Za Fryšták jsem se v těchto sporech angažoval od počátku a v mediačních jednáních jsem byl jedním z mála pamětníků té doby. Pokračovat další roky soudními spory ztratilo smysl. Nezměnil jsem názor na to, že zavedení provozního modelu v roce 2004 bylo v rozporu s právy minoritních akcionářů, podařilo se mi však vyjednat takové řešení transformace, které jsem s čistým svědomím podpořil já i 100 % přítomných zastupitelů města Fryšták. Na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. byl také schválen náš návrh změn stanov, které povedou k posílení postavení menších akcionářů a stanou se základem dobrých vztahů mezi společností a jejími akcionáři.

Uzavření smluv představuje završení déle než dva roky trvající mediace vedené u soudem jmenovaného mediátora, JUDr. Filipa Horáka, který k dosažené dohodě uvedl: „Každá dohoda dosažená účastníky po tolika letech vyhrocených soudních soudů, je malým zázrakem. Těší mě nejen to, že se mi podařilo zavést mezi dříve znesvářené strany konstruktivní dialog, ale především to, že ukončením soudních sporů mezi účastníky vznikne nový projekt, který má potenciál přinést lidem na Zlínsku lepší život.

Podepsané smlouvy a dohody jsou účinné od 1. července 2022, kdy tak začne nová etapa provozování vodárenství na Zlínsku.