Skip to main content

Ukončení sporů o provozování vodovodů a kanalizací na Zlínsku

Zlín, 16. 12. 2021 – Vyjednávací týmy společností Vodovody a kanalizace Zlín a. s., MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., měst Otrokovice a Fryšták v rámci mediace dospěly po dvouletém jednání k návrhu komplexního smírného řešení, které má ukončit spory a transformovat provozování vodohospodářského majetku společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a. s.

Provozování vodovodů a kanalizací na Zlínsku zatěžuje řada sporů probíhajících již více než sedmnáct let, od doby zavedení oddílného modelu v roce 2004 a převzetí provozování skupinou Veolia. Komplexní smírné řešení umožňuje vleklé spory ukončit a položit nový stabilní základ pro budoucí provozování vodovodů a kanalizací na Zlínsku. Účastníky mediačního jednání byly společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (vlastník vodárenské infrastruktury), společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. ze skupiny Veolia (provozovatel infrastruktury), a dále města Otrokovice a Fryšták, která zavedení oddílného modelu v roce 2004 napadla žalobami.

Jak uvedl předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., Ing. Svatopluk Březík: „Jsme rádi, že jsme v rámci vyjednávacích týmů nalezli shodu na řešení sporů, které dlouhodobě zatěžují naši společnost. Výsledkem usilovné práce všech zúčastněných je návrh transformace současného provozního modelu, který vede k nabytí plné kontroly nad provozováním vodárenské infrastruktury společností Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Je v souladu se strategickým pokynem, který poslední valná hromada uložila našemu představenstvu. Jsem přesvědčen, že je to návrh dobrý a že bude základem nové etapy rozvoje naší společnosti, v prospěch odběratelů i našich akcionářů.

Generální ředitel společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., Ing. Martin Bernard, MBA, vysvětluje: „Navržené řešení spočívá v založení nové provozní společnosti Vodárna Zlín, a. s., která by provozovala vodárenskou infrastrukturu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., i vodárenskou infrastrukturu, která je přímo v majetku měst a obcí na Zlínsku. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., jako stávající provozovatel, by do této nově založené společnosti vložila část svého závodu, která slouží k provozování této infrastruktury na Zlínsku. Na počátku transformace, v roce 2022, by MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. převedla 75 % akcií této nové společnosti na Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. a zbylých 25 % akcií by bylo převedeno s koncem roku 2029.

Ing. Svatopluk Březík dodává: „Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., získají novou provozní společnost za maximální cenu 142 milionů korun, která bude hrazena v ročních splátkách do roku 2030. Projednávané návrhy smluv zaručují, že plná výše kupní ceny by byla pokryta ze zdrojů, které získáme jako akcionář Vodárny Zlín, a. s. S tím souvisí, že po dobu své minoritní účasti na společnosti Vodárna Zlín, a. s. by MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. neměla právo na výplatu zisku – ten by byl celý určen pro Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Klíčové je, že navržený model transformace je neutrální z hlediska výše vodného a stočného a nemá vliv ani na výši nájemného, které každoročně Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. získávají z pronájmu své vodárenské infrastruktury.

Do roku 2029 by tedy nová společnost Vodárna Zlín, a.s. měla být společným podnikem. Mezi jejími dvěma akcionáři bude uzavřena akcionářská dohoda, která upraví podrobněji pravidla, podle kterých bude společnost řízena. Současně na základě zvláštní dohody by města Otrokovice a Fryšták měla právo vyslat po jednom svém zástupci do dozorčí rady Vodárny Zlín a. s., s cílem dohlížet na průběh transformace a fungování nové společnosti.

Starostka města Otrokovice, paní Bc. Hana Večerková, DiS., k navrženému řešení uvádí: „Otrokovice byly proti zavedení provozního modelu v roce 2004. Proto od roku 2004 vedly spolu s Fryštákem soudní spory, kdy hájili práva akcionářů i samotného Vaku s cílem vrátit provozování zpět pod Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Vzhledem k tomu, že za dobu dlouhých 17 let se soudům nepodařilo tyto spory vyřešit, považuji za racionální dát prostor dohodě, která náš cíl v dohledném horizontu naplní. Návrh smírného řešení je výsledkem dvouletého úsilí vyjednávacích týmů všech stran a nyní je čas, aby se s tímto výsledkem seznámili akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Další směřování bude v jejich rukou, v případě většiny z nich tedy v rukou obecních zastupitelů. Samozřejmě, navržené řešení se uskuteční, jen pokud získá podporu zastupitelstva našeho města a poté i podporu dostatečné většiny akcionářů na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Touto dostatečnou většinou pro nás bude alespoň 75 % akcionářů přítomných na valné hromadě. Výsledná dohoda je výhodná pro akcionáře VaKu především ve zhmotnění nového provozovatele, Vodárny Zlín, která bude od roku 2030 plně ve vlastnictví akcionářů VaKu.

Starosta města Fryšták, Mgr. Lubomír Doležel, k tomu doplňuje: „Za Fryšták jsem se v těchto sporech angažoval od počátku a v dnešních jednáních jsem už byl jen jedním z mála pamětníků té doby. To ukazuje, že pokračovat další roky ztrácí smyslu. Čas je významný faktor. Neměním svůj názor na to, že zavedení provozního modelu v roce 2004 bylo v rozporu s právy minoritních akcionářů, Po letech souzení však vnímám konkrétní ekonomické řešení, které VaK a MOVO navrhli, jako přijatelnou alternativu. Přináší zkrácení provozní smlouvy, a hlavně jasné podmínky, jak se provozní podnik vrátí do rukou VaKu. Proto jsem rozhodl jsem se požádat zastupitelstvo svého města, aby posoudilo navržené řešení transformace, které k našemu cíli vede bez nutnosti se dále soudit. Bude-li navržené řešení přijato, skončí tak i soudní spory. Spolu s Otrokovicemi zamýšlíme navrhnout, aby v souvislosti s projektem transformace valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. schválila některé změny stanov, které povedou k posílení postavení akcionářů. Navržená transformace by se tak mohla stát i základem lepších vztahů mezi společností a jejími akcionáři. Mohli bychom tak umožnit nový start. Tento potenciál by pak už mělo v rukou představenstvo a všichni akcionáři VaKu Bylo by na nich, aby jej využili a vodárenství na Zlínsku zdárně dovedli nejen do roku 2030, ale i k dlouhodobému dobrému fungování.

Návrh transformace modelu provozování vodovodů a kanalizací na Zlínsku musí projít řadou schvalovacích procesů. Především bude vyžadovat schválení valnou hromadou společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (a před tím i obecními zastupitelstvy dostatečné většiny jejích akcionářů), jediným akcionářem společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., ale např. i Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Pokud budou všechny potřebné souhlasy získány, nová éra provozování vodárenství na Zlínsku by mohla být započata v průběhu roku 2022.