Skip to main content

Liší se cena vody u soukromých a veřejných provozovatelů?

Neliší! Cena vody je v průměru stejná!

Někteří aktivisté poukazují na to, že cena vody u privátních provozovatelů je vyšší než u městských. Ale je tomu skutečně tak? Nedejme na planá slova a nechejme promluvit fakta. Pojďme se podívat na aktuální srovnání ceny vody soukromých a městských provozovatelů. Vybrali jsme provozní společnosti s rozmanitým profilem a porovnávali jejich cenu za vodné a stočné za posledních šest let. Nejlépe jsou výsledky vidět na přiloženém grafu, kde je také zvýrazněna průměrná cena vody v České republice (fialově). Ceny vody u městských provozních společností jsou zvýrazněny žlutě, ceny vody u soukromých provozních společností zeleně.

Z grafu je zřetelně vidět, že ceny vody se dlouhodobě pohybují nad i pod průměrnou hodnotou ceny vody v ČR jak u městských, tak i soukromých provozovatelů. Ceny vody se tedy neliší podle toho, zda potrubí a kanalizaci provozuje městská či soukromá společnost.


Ceny vody se dlouhodobě pohybují nad i pod průměrnou hodnotou ceny vody v ČR jak u městských, tak i soukromých provozovatelů.

Co nám toto srovnání říká?

Možná se budete divit, ale v podstatě nic. Jen to, že na cenu vody prostě mají podstatný vliv jiné faktory. Pokud má obec zdroj podzemní vody, kterou nemusí upravovat ani čerpat, bude mít nepochybně levnější vodu než obec, která pitnou vodu čerpá z řeky, musí ji upravit a aby ji dopravila ke spotřebiteli, musí ji třikrát přečerpávat. Samotné porovnání cen vody bez uvedení těchto faktorů je bezcenné a zcela zavádějící.


Pozn.: Průměrné hodnoty ceny vody v letech 2016 a 2017 jsou kalkulovány při předpokládaném meziročním nárůstu.


Jaké vodárenské společnosti jsme pro srovnání vybrali?

Městské společnosti

VAK Mladá Boleslav – městská společnost, která zásobuje pitnou vodou přibližně sto tisíc obyvatel bývalého okresu Mladá Boleslav a zároveň odebrané a znečištěné vody čistí ve svých čistírnách odpadních vod. www.vakmb.cz

VAK Nymburk – městská společnost, která zajišťuje dodávky pitné vody a odkanalizování odpadní vody na území bývalého okresu. Akcionáři společnosti jsou města Nymburk, Poděbrady, Sadská a další. www.vak-nymburk.cz

VAS – vodárenská akciová společnost je regionální provozní vodárenskou společností působící v Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina. Aktuálně provozuje vodohospodářskou infrastrukturu ve více než 700 spotřebištích. Z hlediska fakturovaných objemů vody patří mezi šest největších provozovatelů vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v České republice. Provozované lokality mají výrazně venkovský charakter, neboť 67 procent z nich tvoří obce, v nichž aktuálně bydlí méně než 500 obyvatel. www.vodarenska.cz

Vodárna Plzeň – je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území města Plzně, v bývalých okresech Plzeň-sever a Plzeň-jih a v dalších městech a obcích v okolí Plzně. Společnost zajišťuje výrobu a dodávku pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro téměř 230 tisíc obyvatel. www.vodarna.cz

Technické služby Strakonice – další městská společnost, která se stará o provoz vodovodů a kanalizace – tentokrát ve Strakonicích. Technické služby mají na starosti také řadu jiných činností ve městě, například údržbu komunikací, správu bytového fondu, městské zeleně, útulek pro psy či správu hřbitova a pohřební službu.www.tsst.cz

Brněnské vodárny a kanalizace – akciová společnost města Brna a skupiny Suez zásobuje pitnou vodou a odkanalizovává více než 400 tisíc obyvatel v Brně a okolí. Město Brno vlastní ve společnosti 51 procent, skupina Suez 46,2 procenta, zbytek tvoří drobní akcionáři. www.bvk.cz

Soukromé společnosti

VAK Beroun – společnost je největším vlastníkem a provozovatelem vodohospodářského majetku na Berounsku a Hořovicku, působí dále na Příbramsku a v oblasti Praha-západ. Zásobuje pitnou vodou více než 90 tisíc obyvatel, odvádění odpadních vod je zajištěno pro 65 tisíc obyvatel. Největším akcionářem společnosti je Energie AG Bohemia (59,18 %) a dále pak město Beroun (10,48 %) a Hořovice (10,19 %). www.vakberoun.cz

SmVaK Ostrava – společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava působící na území bývalých okresů Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava, na základě smluvních vztahů je pak voda dodávána městům Ostrava, Hlučín a Studénka. Společnost dodává pitnou vodu pro více než 730 tisíc obyvatel. Majoritním akcionářem je AQUALIA CZECH. www.smvak.cz

PVK – společnost Pražské vodovody a kanalizace zajišťuje výrobu vody pro 1,267 milionu obyvatel hlavního města Prahy a dalších cca 60 tisíc obyvatel Středočeského kraje. Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., je členem skupiny Veolia Česká republika. www.pvk.cz

ČEVAK – dodává pitnou vodu a zajišťuje odvádění odpadních vod pro více než půl milionu obyvatel na území Jihočeského kraje a části krajů Plzeňského a Vysočina. Společnost patří do skupiny ENERGIE AG BOHEMIA. www.cevak.cz

CHEVAK Cheb – další vodárenská společnost dodává pitnou vodu a zajišťuje kanalizaci pro 85 tisíc obyvatel ve 40 městech a obcích regionu. Mezi největší akcionáře společnosti patří Gelsenwasser AG Gelsenkirchen (28,16 %) a města Cheb (17,29 %), Mariánské Lázně (14,78 %), Aš (10,19 %) a Františkovy Lázně (10,14 %). www.chevak.cz

Zdroj: http://www.ivodarenstvi.cz/lisi-se-cena-vody-u-soukromych-a-verejnych-provozovatelu/