Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně – oddíl B, vložka 1169, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 29. června 2017 v 10,00 hod. v malém kongresovém sále Hotelu Moskva, 2. etáž, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1.         Zahájení, volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů a skrutátorů, schválení jednacího a hlasovacího řádu.

2.         Rozhodnutí o změně stanov na základě požadavku města Otrokovice.

3.         Rozhodnutí o dalších dílčích změnách stanov.

4.         Rozhodnutí o zaknihování nově vydaných 276 listinných akcií na jméno v důsledku rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu z roku 2004.

5.         Souhlas s převodem akcií na jméno dle privatizačního projektu.

6.         Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016.

7.         Zpráva dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, návrhu na rozdělení zisku za rok 2016, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 a zpráva o přezkumu podnikatelské činnosti společnosti.

8.         Schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016.

9.         Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016.

10.     Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2016.

11.     Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2017.

12.     Udělení pokynu valné hromady adresovaného představenstvu na jeho žádost.

13.     Vyslovení souhlasu s převodem akcií na jméno mezi akcionáři obcí Zádveřice-Raková jako převodcem a městem Otrokovice jako nabyvatelem.

14.     Závěr.

Návrh usnesení valné hromady:

1.       K bodu 1 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů, schvaluje jednací a hlasovací řád.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Valná hromada je dle platných a účinných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány a dle stanov společnosti také hlasovat o schválení jednacího a hlasovacího řádu. Představenstvo proto doporučuje přijmout navržené usnesení.

2.       K bodu 2 pořadu jednání valné hromady

Odůvodnění návrhu usnesení, jak je uveden níže:

Město Otrokovice, jako akcionář společnosti na poslední valné hromadě vyzvalo představenstvo k podání informace, zda připravuje návrh na změnu platných stanov společnosti spočívající především v posílení práv menších akcionářů na rozhodování společnosti. Město Otrokovice současně uvedlo, že jako důvodné považuje do stanov doplnit především:

a)       rozšíření působnosti valné hromady o rozhodování o koncepci dlouhodobého rozvoje společnosti včetně schvalování dlouhodobého finančního plánu a koncepce podnikatelské činnosti

b)      vyžadovat pro přijetí rozhodnutí valné hromady o otázkách, kde zákon vyžaduje 2/3 většinu přítomných hlasů, aby byla vyžadována minimálně 3/4 většina přítomných hlasů, a dále aby byla vyžadována 3/4 většina přítomných hlasů pro přijetí usnesení, která jsou uvedena výše pod písm. a)

c)       změnu pořadí hlasování o protinávrzích, aby bylo o podaném protinávrhu hlasováno přednostně před hlasováním o návrhu představenstva.

Město Otrokovice požádalo představenstvo, aby změnu stanov připravilo a zařadilo ji na program další nejbližší valné hromady.

Představenstvo proto připravilo navrženou změnu stanov a zařadilo ji na program této řádné valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady je rozdělen do čtyř bodů, o kterých bude hlasováno samostatně:

I.                    Valná hromada mění stanovy společnosti tak, že do ustanovení § 18 odst. 2. stanov se za písmeno y) vkládá nové ustanovení označené písmeno z), jehož znění je následující:

„z) schvalování koncepce dlouhodobého rozvoje společnosti, koncepce podnikatelské činnosti a dlouhodobého finančního plánu společnosti,“

Dosavadní ustanovení § 18 odst. 2. písm. z) stanov je nově označeno § 18 odst. 2. písm. aa).

Vyjádření představenstva:

Představenstvo doporučuje přijetí navrženého usnesení.

Představenstvo považuje navrženou změnu stanov za přípustnou a vhodnou pro další fungování společnosti. S ohledem na rámcovou bázi koncepcí a plánů se dle představenstva nejedná o zásah do obchodního vedení společnosti.

***

II.                  Valná hromada mění stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 24 stanov se odstavce 3. a 4. mění tak, že nově zní:

„3. K rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací, k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku, o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti a rozhodování o převodu infrastrukturního majetku ze společnosti se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

4. K rozhodnutí o změně výše základního kapitálu a o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.“

Vyjádření představenstva:

Představenstvo nedoporučuje přijetí navrženého usnesení.

Představenstvo navrženu změnu nepovažuje za vhodnou z důvodu ztížení procesu přijímání stěžejních rozhodnutí vyšší většinou, než požaduje zákon. Takováto úprava by mohla vést ke snížení schopnosti valné hromady přijímat důležitá rozhodnutí.

***

III.                Valná hromada mění stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 24 stanov se za odstavec 7. vkládá nový odstavec označený číslem 8, jehož znění je následující:

„8. K rozhodnutí o schválení koncepce dlouhodobého rozvoje společnosti, koncepce podnikatelské činnosti a dlouhodobého finančního plánu společnosti dle § 18 odst. 2 písm. z) se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“

Dosavadní odstavce ustanovení § 24 odst. 8., 9. a 10 jsou nově označeny § 24 odst. 9., 10. a 11.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo doporučuje přijetí navrženého usnesení.

Představenstvo považuje přijetí navržené změny stanov za přípustné s ohledem na skutečnost, že se jím určuje směřování společnosti a může proto být důvodné přijímat je vyšší většinou přítomných akcionářů.

***

IV.                Valná hromada mění stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 24 stanov se původní odstavec 10 (po změně označení odstavec 11) mění tak, že nově zní:

„11. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky podle jednacího a hlasovacího řadu schváleného valnou hromadou a to tak, že nejdříve se hlasuje o návrhu nebo protinávrhu akcionáře. V případě, že tento návrh nebo protinávrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích nebo protinávrzích akcionářů k předloženému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy a jako poslední se hlasuje o návrhu svolavatele. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje.“

Vyjádření představenstva:

Představenstvo nedoporučuje přijetí navrženého usnesení.

Představenstvo nepovažuje navrženou změnu stanov za vhodnou s ohledem na skutečnost, že může vést ke komplikacím při hlasování na valné hromadě. Představenstvo přitom považuje současné znění stanov za vhodné.

 

3.       K bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

Valná hromada mění stanovy společnosti tak, že:

I.                    v ustanovení § 16 stanov se odstavec 1. mění tak, že nově zní:

„1. Akcionářská práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat ve vztahu ke společnosti osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněna vykonávat akcionářská práva osoba, která prokáže, že je skutečně vlastníkem akcie na jméno, z níž práva uplatňuje, nestanoví-li zákon jinak. Akcionářská práva spojená s akcií na majitele může vykonat osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.“

II.                  v ustanovení § 18 odstavci 2 se písm. r) stanov mění tak, že nově zní:

„r) schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,“

III.                v ustanovení § 20 se odstavec 6 stanov mění tak, že nově zní:

„6. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a v sídle společnosti. Uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti se považuje pozvánka za doručenou akcionářům, vlastnícím akcie na majitele. Pozvánka bude dále uveřejněna na webových stránkách www.valnehromady.cz s tím, že ve vztahu k akcionářům, vlastnícím akcie na majitele, toto uveřejnění nahrazuje zasílání pozvánky na adresu akcionáře podle § 406 ZOK. Akcionářům s akciemi na jméno svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před dnem konání valné hromady zašle pozvánku na valnou hromadu, a to písemně nebo zásilkou zaslanou do datové schránky akcionáře, pokud má akcionář datovou schránku zřízenou.“

IV.                v ustanovení § 22 se odstavec 2 stanov mění tak, že nově zní:

„2. Pozvánka na náhradní valnou hromadu bude uveřejněna způsobem, popsaným v § 20, odst. 6., nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.“

V.                  v ustanovení § 25 odstavec 3. písmeno n) stanov se tečka v posledním odstavci nahrazuje čárkou a přidává se nová odrážka, která zní:

„- návrh koncepce dlouhodobého rozvoje společnosti, koncepce podnikatelské činnosti a dlouhodobého finančního plánu společnosti.“

VI.                v ustanovení § 27 se odstavec 2 stanov mění tak, že nově zní:

„2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně sedm dní před zasedáním, ledaže důležitý zájem vyžaduje svolání v době kratší. Je-li nutné na pořad jednání zahrnout usnesení o otázce v programu neuvedené, lze přijmout usnesení jen za přítomnosti všech členů představenstva. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i emailem nebo telefaxem; i v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.“

VII.              v ustanovení § 33 se odstavec 2 stanov mění tak, že nově zní:

„2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně sedm dní před zasedáním, ledaže důležitý zájem vyžaduje svolání v době kratší. Je-li nutné na pořad jednání zahrnout rozhodnutí o otázce v programu neuvedené, lze přijmout usnesení jen za přítomnosti všech členů dozorčí rady. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i emailem či telefaxem; i v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo společnosti společně s navržením úprav stanov na základě žádosti akcionáře, města Otrokovice, provedla kontrolu stanov a navrhlo několik dalších úprav stanov. Jedná se především o technické úpravy stanov pro zajištění snazšího fungování společnosti.

Úprava § 16 sleduje sjednocení úpravy výkonu práv všech akcionářů vlastnící akcie na jméno a současně výslovně upravuje výkon akcionářských práv akcionáře vlastnícího akcie na majitele v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Úprava § 18 odst. 2 písm. r) se týká uvedení označení dokumentu do souladu s dokumentací připravovanou ze strany představenstva, tedy sjednocení terminologie na roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Úprava § 20 se týká jednoznačného určení, že zveřejnění pozvánky na valnou hromadu na adrese www.valnehromady.cz nahrazuje zasílání pozvánky na adresu akcionářů vlastnící akcie na majitele. Představenstvo považuje zveřejňování pozvánky na internetových stránkách společnosti a stránkách www.valnehromady.cz za dostatečný způsob informování akcionářů. Tímto zveřejněním se pozvánka považuje za doručenou akcionářům vlastnícím akcie na majitele, a to jak podle stanov společnosti, tak podle zákona o obchodních korporacích. Zasílání pozvánek akcionářům s akciemi na majitele na adresy v evidenci zaknihovaných cenných papírů považuje představenstvo za neekonomické a neefektivní, proto navrhuje uvedenou úpravu stanov.

Úprava § 22 odst. 2. se týká terminologického upřesnění pojmu uveřejňování pozvánky na valnou hromadu, namísto dříve uvedeného pojmu zveřejňování.

Úprava § 25 odst. 3. písm. n) směřuje k zajištění přípravy návrhu koncepce dlouhodobého rozvoje společnosti, koncepce podnikatelské činnosti a dlouhodobého finančního plánu společnosti, pro schvalování valnou hromadou, jak požaduje akcionář, město Otrokovice. S ohledem na to, že se jedná o působnost představenstva, je navrženo zakotvení do působnosti představenstva.

Úprava § 27 a § 33 se týká zakotvení možnosti pružnějšího svolávání představenstva a dozorčí rady v případě důležitého zájmu.

4.       K bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. tímto:

I.               ve smyslu ustanovení § 529 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, rozhoduje o přeměně akcií společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. na zaknihované akcie, a to tak, že dosavadních 276 (dvě stě sedmdesát šest) kusů kmenových akcií na jméno vydaných jako cenný papír (v listinné podobě), každá ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč (tisíc korun českých), čísla 962 433 – 962 708, (dále jen „Dosavadní akcie“) se přeměňuje na 276 (dvě stě sedmdesát šest) kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč (tisíc korun českých), (dále jen „Nové akcie“),

II.             určuje akcionářům lhůtu k odevzdání Dosavadních akcií společnosti a sdělení čísla majetkového účtu v příslušné evidenci v délce 3 (tři) měsíce ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí o přeměně Dosavadních akcií;

III.           mění ustanovení § 11 stanov společnosti tak, že s účinností ke dni zápisu Nových akcií do obchodního rejstříku nově zní:

§ 11

Akcie

Základní kapitál společnosti uvedený v § 6 stanov je rozvržen na:

- 962.708 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč,

- 67.586 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč“

Odůvodnění návrhu usnesení:

V návaznosti na rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu dne 9. 6. 2004 byla dne 22. 9. 2004 uzavřena smlouva o úpisu akcií - akcie upsal Fond národního majetku České republiky. Následně došlo ke vkladu nepeněžitého vkladu, tedy převodu nemovitostí na Společnost. Usnesení o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 18. 5. 2015. Zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku nastal dne 25. 6. 2015.

Fond národního majetku České republiky byl zrušen zákonem č. 178/2005 Sb. ke dni 1. 1. 2006 a veškerý majetek Fondu národního majetku České republiky přešel na stát. V právních vztazích, do nichž vstoupil stát podle předchozí věty, jedná jménem státu ministerstvo financí. Akcionářem se proto stala Česká republika – Ministerstvo financí.

České republice – Ministerstvu financí bylo proto vydáno 276 (dvě stě sedmdesát šest) kusů kmenových akcií na jméno vydaných jako cenný papír (v listinné podobě), každá ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč (tisíc korun českých), čísla 962 433 – 962 708.

Protože ostatní akcie společnosti jsou vedeny v zaknihované podobě a existence dvou odlišných podob akcií je pro společnost neefektivní a administrativně náročné při přípravách valných hromad, navrhuje představenstvo společnosti, aby valná hromada rozhodla o zaknihování nově vydaných akcií. V té souvislosti navrhuje představenstvo úpravu § 11 stanov tak, aby korespondovala změně podoby akcií společnosti.

5.       K bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. tímto uděluje akcionáři Česká republika – Ministerstvo financí, IČ: 000 06 947, se sídlem Praha 1, Malá Strana, Letenská 525/15, vlastnícímu 276 (dvě stě sedmdesát šest) kusů kmenových akcií na jméno vydaných jako cenný papír (v listinné podobě), každá ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč (tisíc korun českých), čísla 962 433 – 962 708, které po jejich zaknihování budou představovat 276 (dvě stě sedmdesát šest) kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč (dále jen „Akcie“) souhlas s  převodem Akcií v souladu s privatizačním projektem č. 50583, způsobem určeným v rozhodnutí MF ČR č.j. 41/58291/98 ze dne 13. 10. 1998 (bezúplatný převod na 38 obcí) na následující obce takto:


1.       obec Tečovice 1 akcie,

2.       obec Tlumačov 2 akcie,

3.       obec Újezd u Valašských klobouků 2 akcie,

4.       město Valašské Klobouky 21 akcií,

5.       obec Velký Ořechov 1 akcie,

6.       obec Biskupice 1 akcie,

7.       město Brumov – Bylnice 7 akcií,

8.       obec Březová 1 akcie,

9.       město Fryšták 9 akcií,

10.   obec Halenkovice 2 akcie,

11.   obec Hrobice 1 akcie,

12.   obec Hřivínův Újezd 1 akcie,

13.   obec Kašava 3 akcie,

14.   obec Kvasice 1 akcie,

15.   obec Lípa 1 akcie,

16.   obec Lipová 1 akcie,

17.   obec Ludkovice 1 akcie,

18.   město Luhačovice 18 akcií,

19.   obec Lukov 2 akcie,

20.   obec Machová 1 akcie,

21.   město Napajedla 12 akcií,

22.   město Vizovice 8 akcií,

23.   obec Vlachovice 1 akcie,

24.   obec Vysoké Pole 1 akcie,

25.   obec Zádveřice – Raková 2 akcie,

26.   město Zlín 124 akcií,

27.   obec Žlutava 1 akcie,

28.   obec Oldřichovice 1 akcie,

29.   město Otrokovice 18 akcií,

30.   obec Podhradí 1 akcie,

31.   obec Pozlovice 2 akcie,

32.   obec Sazovice 1 akcie,

33.   obec Sehradice 1 akcie,

34.   město Slavičín 20 akcií,

35.   město Slušovice 1 akcie,

36.   obec Spytihněv 1 akcie,

37.   obec Šanov 1 akcie,

38.   obec Štítná – Popov 3 akcie.“


Odůvodnění návrhu usnesení:

Akcie byly vydány na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem a mají být převedeny v souladu s privatizačním projektem na jednotlivé obce. Protože stanovy společnosti v § 12 omezují takový převod souhlasem valné hromady, a to převodem pouze na obce, které jsou stávajícími akcionáři společnosti a držiteli akcií na jméno, navrhuje představenstvo vyslovit také souhlas s převodem v souladu s uvedeným privatizačním projektem.

6.       K bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:

Představenstvo je podle platných a účinných právních předpisů povinno vypracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. S oběma zprávami je představenstvo povinno seznámit valnou hromadu společnosti. Představenstvo společnosti proto navrhuje seznámit akcionáře přítomné na valné hromadě s oběma zprávami.

7.       K bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:

Dozorčí rada podle platných a účinných právních předpisů a stanov společnosti přezkoumává řádnou účetní závěrku, zprávu o vztazích, návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty, dohlíží na výkon činnosti představenstva a na činnost společnosti a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Představenstvo proto navrhuje, aby dozorčí rada seznámila společnost s výsledky činnosti dozorčí rady.

8.       K bodu 8 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Podle § 18 odst. 2 písm. r) stanov společnosti rozhoduje valná hromada o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. V souladu s tímto ustanovením představenstvo navrhuje valné hromadě schválit zprávu v předneseném znění.

Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2016. Zpráva odráží věrně činnost představenstva v hodnoceném roce a je obrazem obchodní vedení společnosti.

9.       K bodu 9 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016.“

Hlavní údaje z účetní závěrky:

Aktiva: 1 445 553 tisíc Kč

Pasiva: 1 445 553 tisíc Kč

Dlouhodobý majetek: 1 429 757 tisíc Kč

Vlastní kapitál: 1 283 793 tisíc Kč

Oběžná aktiva: 15 645 tisíc Kč

Cizí zdroje: 101 808 tisíc Kč

Ostatní aktiva: 151 tisíc Kč

Ostatní pasiva: 59 952 tisíc Kč

Výnosy: 132 095 496 Kč

Náklady: 111 658 475 Kč

Hospodářský výsledek: 20 437 021 Kč

Odůvodnění návrhu usnesení:

Podle platných právních předpisů je v působnosti valné hromady schvalovat řádnou účetní závěrku společnosti. Představenstvo společnosti považuje účetní závěrku za rok 2016 za bezvadnou, splňující veškeré zákonné náležitosti a věrně vypovídající o skutečném stavu ve Společnosti. Z tohoto důvodu ji navrhuje schválit.

10.   K bodu 10 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2016 v této podobě:

Zisk po zdanění: 20 437 021 Kč

Příděl do rezervního fondu: 1 021 851 Kč

Výplata dividend: 0

Nerozdělený zisk: 19 415 170 Kč“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku v souladu se zavedenou praxí společnosti tak, že se zisk nerozděluje mezi akcionáře:

Zisk po zdanění: 20 437 021 Kč

Příděl do rezervního fondu: 1 021 851 Kč

Výplata dividend: 0

Nerozdělený zisk: 19 415 170 Kč

Představenstvo doporučuje schválit tento návrh na rozdělení zisku a vytvořit tak společnosti prostředky pro další investice do vodárenské infrastruktury.

11.K bodu 11 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada určuje auditorem společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2017 auditora ZLÍN AUDIT, spol. s r.o., se sídlem Tř. T. Bati 3765, Zlín, IČ: 46967257.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Společnost má podle platných a účinných právních předpisů povinnost určit auditora k ověření účetní závěrky pro následující rok. Pro splnění zákonných náležitostí je nezbytné pro další období auditora zajistit. Představenstvo společnosti navrhuje přijmout navržené usnesení.

12.K bodu 12 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada uděluje pokyn představenstvu na jeho žádost, aby pro příští valnou hromadu v roce 2018 prověřilo a připravilo varianty dalšího provozování infrastrukturního majetku ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo společnosti žádá valnou hromadu v souladu s § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a v souladu s § 18 odst. 2 písm. y) stanov společnosti o udělení pokynu, aby pro příští valnou hromadu v roce 2018 prověřilo a připravilo varianty dalšího provozování infrastrukturního majetku ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Představenstvo považuje uvedený pokyn za potřebný s ohledem na skutečnost, že společnost potřebuje řešit otázku provozování vodárenské infrastruktury, a je v jejím zájmu, aby bylo posouzeno, jaký způsob provozování vodárenské infrastruktur bude pro společnost nejvhodnější. Protože představenstvo v této oblasti v tuto chvíli nedisponuje dostatkem informací, je potřebné, aby byly pro uvedený účel zpracovány potřebné analýzy. Představenstvo přitom považuje za vhodné, aby s tímto postupem vyjádřila souhlas také valná hromada, a to udělením pokynu k navrženému postupu.

13.K bodu 13 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti uděluje souhlas s převodem 4924 ks akcií na jméno Společnosti, ISIN CZ 0009048062, a to z akcionáře Společnosti obce Zádveřice Raková na akcionáře Společnosti město Otrokovice.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo bylo dne 23. 5. 2017 požádáno kvalifikovaným akcionářem, městem Otrokovice, o doplnění pořadu jednání valné hromady za účelem udělení souhlasu s převodem, představenstvo této žádosti akcionáře vyhovělo a zařadilo na pořad jednání valné hromady navrženou záležitost.

Akcionář město Otrokovice návrh usnesení odůvodnil následovně:

Akcionář jako nabyvatel uzavřel s obcí Zádveřice-Raková jako převodcem smlouvu o převodu 4924 ks akcií na jméno Společnosti, ISIN CZ0009048062. Cílem smlouvy je vypořádat historický vztah z roku 2002.

Akcionář žádá valnou hromadu o vyslovení souhlasu s uvedeným převodem akcií s odkazem na ustanovení § 12 odst. 1 a 2 stanov Společnosti. Podle citovaných ustanovení stanov je převod akcií na jméno podmíněn souhlasem valné hromady a valná hromada je povinna odmítnout souhlas s převodem akcií na jméno pouze v případě, kdy nepůjde o převod mezi obcemi, které jsou stávajícími akcionáři Společnosti a držiteli akcií na jméno.

Akcionář i obec Zádveřice-Raková jsou obcemi a stávajícími akcionáři společnosti s akciemi na jméno. Zastupitelstva obou obcí smlouvu o převodu schválila.

Souhlas valné hromady je dle § 271 ZOK nezbytný proto, aby smlouva mohla nabýt účinnosti. Podle § 272 odst. 2 ZOK nerozhodne-li příslušný orgán společnosti do 2 měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen. Podle § 272 odst. 3 ZOK odmítne-li příslušný orgán společnosti souhlas k převodu akcie na jméno udělit, ačkoliv nebyl podle stanov povinen souhlas odmítnout, společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu.

Určení rozhodného dne

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících zaknihované akcie na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. den 22. června 2017. Účastnit se valné hromady tak mohou pouze akcionáři vlastnící zaknihované akcie, kteří jsou k tomuto rozhodnému dni uvedeni v evidenci zaknihovaných cenných papírů (k případným pozdějším převodům akcií se nepřihlíží).

Akcionáři vlastnící listinné akcie se mohou účastnit valné hromady podle zápisu v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady.

Registrace akcionářů

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 9:00 hod. Akcionáři se při registraci prokazují:

a)       Fyzické osoby platným občanským průkazem, jejich zástupci plnou mocí s podpisem zastupované osoby a platným občanským průkazem. Z plné moci musí být patrné, zda je udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.

b)      Právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku a: *) Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu platným občanským průkazem *) Zplnomocnění zástupci plnou mocí s podpisem statutárního orgánu právnické osoby a platným občanským průkazem. Z plné moci musí být patrné, zda je udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii a odevzdají se při registraci. *) Zástupce akcionáře – obce, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce, města
o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Po ověření identity akcionářů či jejich zástupců a kontrole s údaji v seznamu akcionářů se akcionář nebo jeho zástupce svým jménem podepíše do listiny přítomných akcionářů.

Poskytnutí podkladů pro jednání valné hromady:

Účetní závěrka za rok 2016, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích a návrh změny stanov, jsou od 29. 5. 2017 až do termínu konání řádné valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti, a to po předcházející telefonické dohodě s Pavlou Baďurovou na telefonním čísle: 577 104 619, v kterýkoli pracovní den od 8:00 – 13:00 hodin.

Účetní závěrka za rok 2016, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích včetně této pozvánky, jsou dále v souladu s § 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.vakzlin.cz po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, a jsou dále zveřejněny prostřednictvím internetu na webových stránkách www.valnehromady.cz.

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

 Soubory ke stažení

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Zdroj vody pro více než 170.000 odběratelů ve Zlínském kraji

Kontaktujte nás

Tř. Tomáše Bati 383,
760 49 Zlín
tel.: 577 124 281, 577 104 619
mobil: 737 535 080
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.